ساخت مبدل پلیت فین واحد الفین شرکت پتروشیمی بندر امام